Elektrisk og hybridkjøretøy

brannbeskyttelse for kjøretøy som drives av elektrisitet

Bilde av elektriske busser som lader

Global endring til Elektriske og hybridkjøretøy. Brannbeskyttelse må tas høyde for

Det er en global overgang fra fossilt- til fornybart drivstoff med en økende etterspørsel etter elektriske og hybridbiler(EV og HEV).
Etter hvert som kjøretøyene byttes ut til El- og hybrid, vil antall branner i slike kjøretøy med stor sannsynlighet øke.

Den totale brannrisikoen forbundet med kjøretøyer som drives av batterier og kraftige elektriske motorer er enda ikke kartlagt. Men forskning og erfaring fra branner i el-biler viser at konsekvensen av en funksjonsfeil i et Li-ion-batteri kan være svært alvorlig, og
kan potensielt resultere i en “Thermal- Runaway”. En svært hurtig brann- og varmeproduksjon, med utslipp av svært giftige gasser(som HF- Hydrofluorieserende gasser), noe som utgjør en stor trussel for bilførere, passasjerer som samt miljøet der kjøretøyet opererer.

Gjennom flere internasjonale samarbeidsprosjekter der studier ble gjort av brannrisiko forbundet med litiumionbatterier i kjøretøyer, har Dafo Vehicle Fire Protection utviklet Li-IonFire ™ brannbeskyttelsessystem som detekterer og demper disse risikoene effektivt og sikkert.