Er bygningsarbeidere mindre verdt enn de som skal arbeide i det ferdige bygget?

[av_one_full first min_height=» vertical_alignment=» space=» custom_margin=» margin=’0px’ padding=’0px’ border=» border_color=» radius=’0px’ background_color=» src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=» mobile_breaking=» mobile_display=»]

[av_textblock size=» font_color=» color=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» admin_preview_bg=»]

Er bygningsarbeidere mindre verdt enn de som skal arbeide i det ferdige bygget?

– Norsk bygg- og anleggsbransje sysselsetter ca 250 000 personer, og står for en stor del av verdiskapningen i Norge. Hvert år omkommer ca 10 arbeidere og omtrent 10 000 blir skadet i bransjen (Ref «Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring»). Det har vært gjort mye, og det gjøres mye, for å sikre arbeidstagere på norske byggeplasser. Sikkerheten blir stadig bedre. Noen arbeidsgivere er svært dyktige og har stort fokus, mens andre tar dessverre sikkerheten mindre seriøst. Det er også slik at det på noen områder er stort fokus, mens på andre områder mindre.

Denne artikkelen setter søkelys på sikkerheten for disse menneskene, med tanke på varsling og evakuering i nødstilfeller som brann, gasslekkasjer, naturkatastrofer etc.

Er bygningsarbeidere mindre verdt enn de som skal arbeide i det ferdige bygget
Ca 250 000 mennesker arbeider på norske bygg og anleggsplasser.,

– Sikkerhetsarbeid handler om å redusere risiko, det gjøres løpende analyser av hvilen risiko vi står ovenfor og hvordan vi kan redusere risikoen for å forhindre at ulykker skal oppstå.
På norske byggeplasser arbeider det et stort antall personer med andre morsmål enn norsk, noe som gjør kommunikasjonen vanskeligere. Det er derfor varslings- og evakueringsløsninger basert på lyd og lys er mer egnet  (Ref «SINTEF rapport: Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen»).

Hvem har øverste ansvar for sikkerheten på en byggeplass?

 • Her er lover og forskrifter veldig tydelige. Byggherreforskriften beskriver dette i detalj. Det er byggherre som er ansvarlig. Dette fraskriver ikke andre aktører sitt ansvar, men øverste ansvar ligger hos byggherren.
 • Byggherreforskriften er også tydelig på at byggherre skal utarbeide en SHA-plan (Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) for det aktuelle prosjekt.
 • Alle aktører som skal arbeide på byggeplassen, må forholde seg til SHA-planen. SHA-planen er også en del av anbudet som entreprenørene priser, og det er derfor svært viktig at alle forhold rundt SHA blir synliggjort.

 Hvordan håndteres sikkerhetsarbeidet på byggeplassen?

 • Det er i hovedsak to planverk som skal sørge for at sikkerheten skal ivaretas. Det er som omtalt ovenfor, SHA-planen som er overordnet for det aktuelle prosjektet. I tillegg gjelder aktørenes/ selskapenes egne HMS planer (Helse, miljø og sikkerhetsplaner).
 • Byggherren benytter som regel et rådgivende selskap til å utføre arbeidet med å utforme en SHA-plan. Disse selskapene forholder seg igjen til gjeldende regelverk og veiledninger som finnes. Her kan nevnes:
  • Byggherreforskriften
  • Arbeidsplassforskriften
  • Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring
   • Charterets veileder til utfylling av SHA-plan
  • Samt flere veiledere og henvisninger

I SHA-planen skal «byggherren ta hensyn til at brannsikkerhet er en viktig del av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø» (Ref «Byggherreforskriften»).

Vi mener at varsling og evakuering når hendelse inntreffer må være et svært viktig element i en SHA-plan. Dessverre blir dette temaet ofte beskrevet i generelle vendinger og lite konkret. Her er et typisk eksempel, hentet ut i fra en SHA-plan:

 • TE (Totalentreprenør) skal sørge for at det etableres forskriftsmessige systemer og utstyr for brannvarsling og slukning. Det skal markeres på riggplan, samt sette opp skilt som viser hvor det finnes. Det skal utarbeides egen instruks for brannsikkerhet ved arbeid med åpen flamme og ved håndtering av flasker med brennbar gass.

Hva skal entreprenøren beregne i kostnad for å «etablere «forskriftsmessige systemer»?

Forskriftsmessige systemer for varsling og evakuering?

 • Det finnes ikke en forskrift som beskriver hva forskriftsmessig er i detalj, og således blir dette en «gråsone».
 • Vi mener at det bør være samme krav til sikkerhet for bygningsarbeidere, som det stilles for øvrige arbeidstagere i Norge!
 • TEK 17 beskriver det slik i 11-12.: Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider (Regelverk gjeldende for ferdige bygg) sier følgende:
  • Byggverk skal ha utstyr for tidlig oppdagelse av brann slik at den nødvendige rømningstiden reduseres.

Videre så beskriver TEK 17 mer i detalj hvordan dette skal gjøres med lyd og lyssignal etc.

Til ettertanke:

 • En tenkt situasjon: Det brenner i første etasje i ett 10 etasjers bygg under oppføring, hvor det er flerspråklige bygningsarbeidere i alle etasjer. Varslingsløsningen vil være essensiell for at evakueringen skal skje så hurtig som mulig. Fungerer ikke evakueringen er det katastrofe!
 • Med dagens løsning så vet vi hvem som har det overordnede ansvaret, men vi savner beskrivende regelverk for varsling og evakuering på byggeplasser, slik vi har for ferdige bygg.
 • Tekniske løsninger finnes, så her er det kun opp til aktørene i bransjen å sette krav til sikkerheten!

 Aktørene kjenner problemstillingen, og vi vet det finnes tekniske løsninger for å redusere den nødvendige rømningstiden. Dette handler om menneskers liv, så la oss håpe at løsningene kommer til anvendelse før katastrofen er et faktum!

Glenn Mellegaard
Daglig leder
Norgem AS

[/av_textblock]

[/av_one_full]